Zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny

zasady zaopatrzenia w sprzet stomijny

Zasady  zaopatrzenia w sprzęt stomijny obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. 

Sprzęt stomijny można odbierać na podstawie dwóch zleceń wystawionych w systemie NFZ (eZWM) a w przypadku braku dostępu do eZWM na podstawie zleceń wypisanych odręcznie na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy (pobierz pusty wzór zlecenia).

Zlecenie wystawione odręcznie musi zostać potwierdzone przez NFZ – szczegóły poniżej.

Sprzęt stomijny jest refundowany w ramach określonych przez Ministerstwo Zdrowia miesięcznych limitach kwotowych. Pacjent w celu uzyskania pełnego zaopatrzenia stomijnego potrzebuje dwóch zleceń: oddzielnie na worki i płytki oraz na akcesoria stomijne.

Kody zaopatrzenia stomijnego na zleceniu oraz limity finansowania:

 • W.01.01- Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne lub worki do zbiórki moczu (urostomia) lub zestaw do irygacji (kolostomia) 450 zł kolostomia, ileostomia i inne  przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii), 100% refundacja 530 zł urostomia, 100% refundacja. Zobacz wypełniony wzór zlecenia, kliknij tutaj
 • W.02.01 - Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii, lub środki zagęszczające luźną treść jelitową): 120 zł z 10% dopłatą pacjenta do 18 r.ż. lub 20% dopłatą pacjenta powyżej 18 r.ż., na wszystkie przetoki stomijne (powyżej kwoty limitu 120 zł pacjent płaci 100% ceny). Zobacz wypełniony wzór zlecenia, kliknij tutaj.

Pacjentom z nowo wyłonioną stomią przysługuje podwójny limit finansowania.

Zlecenie może być wystawione tylko raz na miesiąc – jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki. Jednoczesna realizacja zleceń na ten sam wyrób dla pacjentów z nowo wyłonioną stomią oraz pozostałych będzie niemożliwa.

Kody i limity na sprzęt stomijny dla pacjenta z nowo wyłonioną stomią to:

 • W.01.02 na worki i płytki:
  • 900 zł kolostomia i ileostomia i inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej, lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii), 100% refundacji
  • 1060 zł urostomia, 100% refundacji. 
  • Zobacz wypełniony wzór zlecenia, kliknij tutaj. 
 • W.02.02 na pozostałe akcesoria stomijne: 240 zł z 10% dopłatą pacjenta do 18 r.ż. lub 20% dopłatą pacjenta powyżej 18 r.ż., na wszystkie przetoki stomijne (powyżej kwoty limitu 240 zł pacjent płaci 100% ceny). Zobacz wypełniony wzór zlecenia, kliknij tutaj. 

Zasady otrzymywania sprzętu stomijnego można przedstawić w trzech krokach.

 

Krok 1: Wystawienie zlecenia

Zlecenie można uzyskać w dniu wypisu ze szpitala (po zabiegu wyłonienia stomii), lub podczas osobistej porady lekarskiej, a także w ramach teleporady.

Zlecenie na sprzęt stomijny może wystawić uprawniona do tego osoba: lekarz POZ, chirurg, urolog, onkolog, gastroenterolog, geriatra, lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej, ginekolog, ginekolog onkologiczny, otolaryngolog, lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuta oraz pielęgniarka i położna.

Okres, na jaki można wystawić zlecenie:

12 miesięcy- w przypadku wystawienia zlecenia za pośrednictwem systemu eZWM (e-potwierdzenie)

6 miesięcy – w przypadku gdy zlecenie wystawiono odręcznie, wtedy konieczne będzie potwierdzenie zlecenia w dowolnej placówce NFZ (można osobiście, przez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail załączając skan/zdjęcie zlecenia).

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sprzęt stomijny) musi zawierać:

 • Unikalny numer identyfikacyjny i kod kreskowy,
 • W przypadku pacjentów z uprawnieniem dodatkowym: kod tytułu uprawnień np. 47ZN, 47DN oraz informacje o dokumencie potwierdzającym uprawnienie,
 • Wpisanie Uzasadnienia medycznego przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego (zwiększonego limitu finansowania) w przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47ZND, 47DN,
 • Określenie wyrobu medycznego:
  • W.01.01/ W.01.02/W.02.01/W.02.02: urostomia, kolostomia, ileostomia, inne przetoki lub stomie
  • Y.04.01: worki do zbiórki moczu lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) do 12 sztuk
 • Określenie liczby przetok
 • Określenie krotności ryczałtu:
  •  W przypadku pacjentów z uprawnieniem dodatkowym o liczbie sztuk na miesiąc decyduje lekarz.
 • Wskazanie pierwszego miesiąca zaopatrzenia oraz podanie liczby miesięcy na, które wystawiane jest zlecenie (max. 12 mies.).

Pamiętaj:

Jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny z orzeczeniem lub zaświadczenie lekarskie z ustawy „Za życiem”, powiedz o tym wystawiającemu zlecenie, ponieważ przysługuje Ci większy limit na sprzęt stomijny. Osoba wystawiająca zlecenie wpisze na zleceniu informacje o uprawnieniu dodatkowym (np. kod: 47ZN, 47ZND, 47DN) oraz informacje o dokumencie uprawniającym (nazwa, data wystawienia, data ważności – jeśli dotyczy).

O wysokości limitu finansowego dla pacjentów z 47ZN, 47ZND, 47DN decyduje lekarz/pielęgniarka poprzez określenie krotności ryczałtu.

Jeśli zlecenie zostało wystawione i pozytywnie zweryfikowane w systemie eZWM, to można zrealizować zlecenie w sklepie medycznym (patrz krok 3).

Jeśli zlecenie zostało wystawione poza systemem eZWM (odręcznie), to należy je potwierdzić w NFZ (patrz krok 2).

Krok 2: Potwierdzenie zlecenia w NFZ

Pacjent musi potwierdzić zlecenie na sprzęt stomijny w dowolnej placówce NFZ (można osobiście, przez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail załączając skan/zdjęcie zlecenia) w następujących sytuacjach:

 • zlecenie zostało wystawione „odręcznie”, tzn. długopisem,
 • placówka medyczna nie wystawiła zlecenia z wykorzystaniem systemu eZWM i na zleceniu nie ma unikalnego numeru identyfikacyjnego ani kodu kreskowego
 • zlecenie ma negatywny wynik weryfikacji w systemie eZWM, a lekarz nie zna powodu.

Krok 3: Realizacja zlecenia

Zlecenie można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację sprzętu stomijnego w ramach refundacji. Najlepiej sprawdzić adres takiego sklepu, dzwoniąc na bezpłatną infolinię

Działu Pomocy Convatec (800 120 093) lub sprawdzić w NFZ.

Odbioru sprzętu stomijnego można dokonać w sklepie medycznym lub skorzystać z wygodnej formy realizacji wysyłkowej (patrz poniżej).

W celu realizacji zlecenia należy podać numer zlecenia lub PIN oraz PESEL pacjenta (a w przypadku jego braku datę urodzenia). Wydruk zlecenia nie jest wymagany do realizacji.

Okres na jaki można zrealizować zlecenie:

Zarówno zlecenie wystawione na sprzęt stomijny na 6 jak i na 12 miesięcy można jednorazowo zrealizować na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy (można też na krócej, np. tylko na 1, 2 lub 3 miesiące). Kontynuację pozostałych, niewykorzystanych ze zlecenia miesięcy będzie można zrealizować w tym samym sklepie (dotyczy zleceń wystawionych bez podpisu cyfrowego). Natomiast e-zlecenia można częściami realizować w różnych sklepach medycznych.

Zlecenie realizuje się na miesiące, które przysługują zgodnie z wystawionym zleceniem, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Przykład: Zlecenie wystawione np. na 12 miesięcy od stycznia do grudnia można jednorazowo zrealizować max na 6 miesięcy, ale można też na mniej:

 • w styczniu można odebrać zaopatrzenie na 6 miesięcy, czyli od stycznia do czerwca,
 • w lipcu można odebrać pozostałe 6,
 • można też realizować zlecenie mniejszymi partiami np. odbierając 1, 2 lub 3 miesiące.

Uwaga:

Osoba odbierająca zaopatrzenie na pozostałe miesiące ze zlecenia musi posiadać numer PESEL pacjenta oraz unikalny numer zlecenia nadany przez system NFZ!

 

Anulowanie zlecenia:

Jeśli pacjent chce zmienić sklep, w którym rozpoczęła się realizacja zlecenia wystawionego bez podpisu cyfrowego, to musi poprosić lekarza, który wystawiał zlecenie o anulowanie miesięcy ze zlecenia, na które nie odebrano zaopatrzenia.  Można też zgłosić się do NFZ z taką prośbą (osobiście, poprzez osobę upoważnioną lub poprzez e-mail). Następnie pacjent powinien poprosić lekarza/pielęgniarkę o wystawienie nowego zlecenia na te anulowane okresy zaopatrzenia i dopiero wtedy może zrealizować zlecenie w innym sklepie. Ta sama procedura dotyczy sytuacji kiedy lekarz błędnie wystawi zlecenie (błędna krotność ryczałtu/ miesięcy, brak kodu uprawnień dodatkowych np. 47ZN).

Osoba odbierająca zaopatrzenie stomijne w sklepie musi potwierdzić odbiór poprzez podanie swoich danych (imię, nazwisko i PESEL).

Pamiętaj:

Jeśli korzystasz z uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND, 47DN, pamiętaj o konieczności zabrania do sklepu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu równoważnego z orzeczeniem a także zaświadczenia lekarskiego (dotyczy 47DN) . Pracownik sklepu ma obowiązek sprawdzenia dokumentu uprawniającego do korzystania z uprawnień dodatkowych.

Realizacja zlecenia drogą wysyłkową:

Pacjenci mogą również skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową. W tym przypadku należy zarejestrować się na platformie stomia.pl lub zadzwonić do wybranego sklepu medycznego lub na infolinię Convatec (tel. 800 120 093) podając numer zlecenia lub kod PIN i PESEL.

Sprzęt stomijny dostarczymy Państwu bezpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Kurierzy są upoważnieni do pobrania dokumentu potwierdzenia odbioru od osoby odbierającej paczkę ze sprzętem stomijnym. Taki dokument jest dołączony do każdej przesyłki i osoba odbierająca paczkę musi podać na nim swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL. Dane te są wymagane przez NFZ i niezbędne do uzyskania refundacji za przesłany sprzęt.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Pomocy Convatec pod bezpłatnym numerem:

800 120 093

Numer czynny pon.-pt. 8:00-17:00 lub pod „Dyżurny” numer Działu Pomocy

Tel.: 608 555 536

Numer czynny pon.-pt. 17:00-20:00 oraz sob. 10:00-14:00 (opłata za minutę połączenia zgodna z cennikiem.

 

Pobierz: