Regulamin platformy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. RODZAJE USŁUG ORAZ WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PLATFORMY STOMIA.PL

3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4. ZASADY KORZYSTANIA I REZYGNACJI Z KORZYSTANIA Z PLATFORMY STOMIA.PL

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

7. PROCEDURA REKLAMACYJNA / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z platformy internetowej prowadzonej w ramach Programu „Me+” pod adresem www.stomia.pl (dalej: „Platforma Stomia.pl” lub „Platforma”).

2. Platforma Stomia.pl stanowi miejsce, w którym Użytkownik może zapoznać się z Usługami Platformy, w tym zakupić oferowane produkty (wyroby medyczne) lub zrealizować zlecenia na wyroby medyczne wraz z dostarczeniem wyrobu medycznego do wskazanego miejsca za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j.). Do Regulaminu mają również zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”).

4. Właścicielem, administratorem oraz operatorem Platformy Stomia.pl jest spółka Convatec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 1, NIP: 9512255570, REGON: 141437294, KRS: 0000308389 (dalej: „Convatec” lub Administrator).

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Użytkowniku lub Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnią), która korzysta lub realizuje Zamówienie, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (Użytkownika), korzystającą
  z Platformy Stomia.pl, w tym w szczególności dokonującą realizacji Zamówienia, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawiera z Convatec umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do praw i obowiązków Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów.
 • Programie Me+ - należy przez to rozumieć program skierowany do pacjentów ze stomią organizowany przez Convatec, którego częścią jest Platforma Stomia.pl. Więcej informacji o Programie Me+ dostępnych jest na stronie:www.stomia.pl/program-me-plus
 • Usłudze – należy przez to rozumieć ogół usług oferowanych przez Platformę Stomia.pl, w tym możliwość składania Zamówienia.
 • Zamówieniu – należy przez to rozumieć składane przez Użytkownika za pomocą Platformy Stomia.pl zamówienie. Platforma Stomia.pl umożliwia złożenie zamówienia na zrealizowanie Zlecenia na wyroby medyczne lub zakup wyrobów medycznych nieobjętych Zleceniem.
 • Zleceniu na wyroby medyczne bądź Zleceniu – należy przez to rozumieć zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, tj. produkty będące przedmiotem Zamówienia, dla Użytkownika w rozumieniu aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.
 • Opiekunie – należy przez to rozumieć osobę opiekującą się Użytkownikiem (opiekun prawny lub faktyczny).
 • Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z art. 4 pkt. 1) RODO.
 • Danych osobowych szczególnych kategorii (tzw. danych wrażliwych) – należy przez to rozumieć dane osobowe ujawniające m.in. stan zdrowia, w rozumieniu art. 9 pkt. 1) RODO.
 • Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć zarejestrowane na Platformie Stomia.pl konto Użytkownika.
 • Dostawcy – należy przez to rozumieć podmiot dostarczający przedmiot Zamówienia do Użytkownika.
 • NFZ – należy przez to rozumieć Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Zapłacie – należy przez to rozumieć płatność uiszczaną przez Użytkownika w związku z Zamówieniem w części nieobjętej refundacją na podstawie Zlecenia.
 • Operatorze – należy przez to rozumieć podmiot obsługujący Zapłatę przy wyborze płatności online.
 • Dopłacie – należy przez to rozumieć udział własny świadczeniobiorcy (pacjenta) w limicie finansowania ze środków publicznych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

6. Administrator jest uprawniony w każdym czasie do zmiany funkcjonalności Platformy Stomia.pl, jak również ich rozszerzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma Stomia.pl jest systemem podlegającym procesowi rozwoju technicznego i technologicznego, a Administrator dąży do jej ciągłego i systematycznego ulepszania, co wiąże się dokonywaniem jej aktualizacji i zmian oprogramowania.

7. Rejestrując Konto Użytkownika, w tym akceptując Regulamin, Użytkownik zawiera z Convatec umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Stomia.pl w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z Platformy Stomia.pl bez rejestracji Konta Użytkownika umożliwia wyłącznie zapoznanie się z ofertą Convatec oraz dostęp do treści o charakterze edukacyjnym udostępnianych w Platformie.

8. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Platformy Stomia.pl jest możliwe po zarejestrowaniu Konta Użytkownika i udzieleniu wszystkich zgód, oznaczonych jako niezbędne do korzystania z Platformy Stomia.pl lub Usług oferowanych przez Platformę Stomia.pl, w tym po przystąpieniu do Programu Me+. Usługi świadczone są w ramach Programu Me+, dołączenie Użytkownika do Programu Me+ jest zatem konieczne do korzystania z Platformy Stomia.pl lub Usług przez Platformę Stomia.pl oferowanych.

9. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie prawdziwe dane osobowe i informacje.

§ 2. Rodzaje usług oraz wymagania niezbędne do korzystania z Platformy Stomia.pl

1. Za pośrednictwem Platformy Stomia.pl Convatec świadczy następujące Usługi: umożliwienie Użytkownikowi zapoznania się z ofertą Platformy Stomia.pl oraz składanie Zamówień.

2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Platformy Stomia.pl może wiązać się z obowiązkiem Zapłaty, zgodnie z informacjami uwidocznionymi na Platformie Stomia.pl. Obowiązek Zapłaty nie dotyczy Zamówienia w części objętej refundacją przez NFZ, tj. w ramach obowiązującego limitu z uwzględnieniem ewentualnej Dopłaty. 

3. Do korzystania z Platformy Stomia.pl oraz składania Zamówień niezbędne jest:

 • posiadanie urządzenia końcowego (komputer lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do Internetu;
 • posiadanie przeglądarki internetowej: aktualnej wersji przeglądarek Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari lub FireFox lub ich wersji mobilnych; z możliwością obsługi plików cookies niezbędnych do korzystania z Platformy Stomia.pl,
 • aktywnego numeru telefonii komórkowej;
 • zarejestrowanie się na Platformie Stomia.pl założenie Konta Użytkownika – w przypadku chęci składania Zamówień. Założenie Konta Użytkownika należy potwierdzić wpisując unikalny kod autoryzacyjny otrzymany na numer telefonu wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji. Z poziomu Konta Użytkownika, Użytkownik może zarządzać m.in.: Danymi osobowymi w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz danych adresowych, danymi Opiekuna oraz Zamówieniami (historia Zamówień).

4. Convatec nie jest dostawcą usług transmisji danych ani Operatorem. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Platformy Stomia.pl obciążają Użytkownika w ramach obowiązującej go taryfy zgodnie z umową, jaką Użytkownik zawarł ze swoim operatorem telekomunikacyjnym lub dostawcą usług internetowych. W tym zakresie Convatec nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat, jakie zostaną naliczone z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do działania, funkcjonowania i korzystania z Platformy Stomia.pl.

§ 3. Składanie i realizacja zamówienia

1. Platforma Stomia.pl umożliwia zarówno realizację Zlecenia na wyroby medyczne, jak również zakup wyrobów medycznych poza realizacją Zlecenia. Możliwe jest łączenie we wspólnym Zamówieniu realizacji Zlecenia oraz zakupu wyrobów medycznych poza Zleceniem.

2. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika należy:

 • zalogować się do zarejestrowanego Konta Użytkownika;
 • w przypadku realizacji Zlecenia na wyroby medyczne należy dodać Zlecenie podając niezbędne dane: numer Zlecenia na wyroby medyczne oraz numer PESEL Użytkownika;
 • wybrać zamawiane wyroby medyczne z oferty Convatec przez wybór wariantu danego produktu, czyli wybór jego koloru i rozmiaru oraz określenie ilości jego sztuk;
 • w przypadku realizacji Zlecenia na wyroby medyczne należy wybrać okres realizacji Zlecenia, wskazując liczbę miesięcy oraz dopasować wartość produktów w koszyku do limitu Zlecenia;
 • wypełnić wszystkie niezbędne pola w formularzu Zamówienia, w tym adres dostawy, adres umieszczony na fakturze,  adres e-mailowy do przesłania faktury elektronicznej oraz numer telefonu dla kuriera;
 • dokonać wyboru metody Zapłaty (o ile dotyczy): płatność online lub płatność za pobraniem;
 • zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „Zamów” (w przypadku realizacji wyłącznie Zlecenia, w ramach którego Użytkownik nie ma obowiązku Dopłaty) lub przycisku „Zamawiam i płacę” (w przypadku obowiązku Zapłaty za produkty, tj. przy Zleceniach, w ramach których Użytkownik zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek Dopłaty lub przy Zamówieniach bez refundacji z NFZ) wraz ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią postanowień Regulaminu;
 • dokonać Zapłaty (o ile dotyczy)

3. Złożenie zamówienia na platformie stomia.pl na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne, możliwe jest najpóźniej do godz. 11.00, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, na który przysługuje zaopatrzenie w danym okresie/miesiącu.

Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne możliwa jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-17 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Niniejszy harmonogram wynika z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

4. Convatec ma prawo odmówić realizacji Zamówienia w przypadkach:

 • naruszenia zasad opisanych w Regulaminie;
 • awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację Zamówienia;
 • w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, iż podane przez Klienta dane są nieprawdziwe, należą do osób trzecich – które nie wyraziły zgody na działanie w ich imieniu, albo że Klient nie posiada zdolności do czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego;
 • w przypadkach związanych z nieprawidłowo wystawionym lub zweryfikowanym Zleceniem, w szczególności z powodu: braku uprawnień Użytkownika do realizacji Zlecenia, braku prawa do świadczeń (przez co rozumie się brak posiadania przez świadczeniobiorcę prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, w świetle ustawy o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), błędnie wprowadzonych informacji o dokumencie uprawniającym (przez co rozumie się informacje o posiadanych przez pacjenta uprawnieniach dodatkowych lub innych uprawnieniach, które mają wpływ na limit finansowania w świetle przepisów dot. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego), błędnie określonej liczby sztuk wyrobów medycznych w Zleceniu, lub w przypadku braku aktywnego Zlecenia do realizacji.

5. Convatec w miarę możliwości zamieści na Platformie Stomia.pl informację o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień, wynikających z błędów po stronie Convatec.

6. W związku z realizacją Zamówienia do Klienta wysyłany jest na podany numer telefonu lub adres e-mail,komunikat dotyczący realizacji Zamówienia (status Zamówienia).

7. Z chwilą potwierdzenia przez Convatec przyjęcia złożonego Zamówienia, dochodzi pomiędzy Klientem a Convatec do zawarcia umowy.

8. W przypadku złożenia Zamówienia z obowiązkiem Zapłaty Platforma Stomia.pl przewiduje następujące formy płatności:

 • online, lub
 • przy odbiorze

9. Wybór płatności online powoduje przekierowanie do zewnętrznego serwisu Operatora, który umożliwia dokonanie Zapłaty. Convatec  nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisu Operatora ani za opóźnienia Zapłaty wynikające z działania tego serwisu.

10. Realizacja Zamówienia z Zapłatą przy odbiorze, rozpocznie się po otrzymaniu Zamówienia.

11. Użytkownik ma możliwość anulowania Zamówienia, jednak nie później niż do czasu potwierdzenia Zamówienia przez Convatec. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Działem Pomocy Convatec pod nr tel. 662 623 000. W przypadku anulowania Zamówienia podlegającego Zapłacie, Convatec zwróci Użytkownikowi Zapłatę, jeśli była dokonana i zaksięgowana po stronie Convatec w terminie 14 dni kalendarzowych od anulowania Zamówienia.

12.  Wskazany termin realizacji Zamówienia należy traktować jako planowany, co oznacza, że jego przekroczenie do 7 dni roboczych nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji Zamówienia. Bez uszczerbku dla powyższego Convatec dołoży wszelkich starań, aby Zamówienia złożone w ostatnim dniu miesiąca były realizowane tego samego dnia.

13. Użytkownik składając Zamówienie może wybrać:

 • Zamówienie obejmujące Zlecenie podlegające refundacji z NFZ (szczegółowe zasady refundacji opisane są na stronie: https://www.stomia.pl/porady/zasady-zaopatrzenia-w-sprzet/zasady-zaopatrzenia-w-sprzet-stomijny/ w ramach obowiązującego limitu finansowania bez obowiązku Dopłaty.
 • Zamówienie obejmujące Zlecenie podlegające refundacji z NFZ z obowiązkiem Dopłaty. W takim przypadku Użytkownik powinien wskazać formę Zapłaty tj. przy odbiorze Zamówienia lub online przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Operatora.
 • Zamówienie bez refundacji z NFZ. W tym przypadku Użytkownik wskazuje formę Zapłaty tj. przy odbiorze Zamówienia lub online przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Operatora.
 • Zamówienie obejmujące zarówno produkty objęte Zleceniem podlegającym refundacji (bez dopłaty lub z Dopłatą) i produkty bez refundacji z NFZ. W tym przypadku Zapłata należna będzie tylko w odniesieniu do tej części Zamówienia, która nie jest objęta refundacją oraz w odniesieniu do ewentualnie wymaganej Dopłaty.

14. W przypadku dokonania Zapłaty przy pośrednictwie Operatora, Convatec przyjmie Zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy otrzyma potwierdzenie Zapłaty (tj. gdy płatność zostanie zaksięgowania na rachunku przez Convatec).

15. Ceny wyrobów medycznych dostępnych na Platformie Stomia.pl wyrażone są w złotych polskich. Convatec zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w tych cenach. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

16. W przypadku realizacji Zlecenia ceny wyrobów medycznych są wartościami brutto zgodnymi z zawartym kontraktem z NFZ.

17. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Convatec. Dostarczenie Zamówienia poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej może wiązać się z dodatkowymi kosztami ustalany w sposób indywidualny dla każdego zamówienia.

18. W przypadku zakupu wyrobów medycznych poza Zleceniem, całkowita wartość Zamówienia jest każdorazowo podawana bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia przez Użytkownika Zamówienia.

19. Dostawa Zamówienia możliwa jest na obszarze wskazanym przez Dostawcę przy uwzględnieniu zasad wskazanych w ust. 13 powyżej. Zasady realizacji usług przez Dostawcę zostały określone na stronie internetowej Dostawcy, pod adresem: https://www.dhl.com/pl-pl/home.html.

20. Dla potwierdzenia dostawy Zlecenia niezbędne jest: podanie imienia i nazwiska oraz nr PESEL, zgodnie z wymaganiami NFZ, o których mowa w §12 ust. 6 Zarządzenia Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne. Powyższe dotyczy Klienta, Opiekuna lub innej osoby faktycznie przyjmującej dostawę Zamówienia (w przypadku, gdy nie jest to Klient lub Opiekun). Potwierdzając fakt dostawy Zamówienia na dokumencie przedstawionym przez Dostawcę, każda z wymienionych powyżej osób zobowiązana jest posługiwać się wyłącznie swoimi danymi.

21. Dostępne na Platformie Stomia.pl wyroby medyczne mogą ulegać zmianie, a także mogą w niektórych sytuacjach być niedostępne. Dodatkowo ich kolory mogą prezentować się w różny sposób w zależności od używanego przez Użytkownika urządzenia i oprogramowania. Tym samym prezentacji ww. wyrobów na Platformie Stomia.pl nie należy traktować jak ich dokładnego odwzorowania w rzeczywistości.

22. Po złożeniu Zamówienia na produkty zakupione poza Zleceniem za pośrednictwem Platformy Stomia.pl Klientowi doręczona zostanie faktura obejmująca przedmiot Zamówienia. Convatec wystawia i udostępnia faktury elektroniczne w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura elektroniczna zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji Konta Użytkownika.

23. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na adres e-mail, o którym mowa w ust. 18 niniejszego Regulaminu, jako załącznika w formacie PDF (.pdf). W ten sam sposób doręczane będą korekty faktur.

24. Zgoda na udostępnienie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Klient może zażądać wysłania faktury papierowej. Żądanie wystawienia faktury papierowej powinno zawierać numer Zamówienia oraz adres doręczenia faktury. Korekty faktur papierowych będą doręczane w tej samej formie. Żądanie otrzymania faktury papierowej Klient może skierować na adres kontakt@convatec.com lub pisemnie na adres: Convatec Polska Sp. z o.o., ul. Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa.

§ 4. Zasady korzystania i rezygnacji z korzystania z Platformy Stomia.pl

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy Stomia.pl:

 • w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami witryn/serwisów, w których Platforma Stomia.pl została udostępniona;
 • w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 • w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie;
 • w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci Internet;
 • z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Platformy Stomia.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Użytkownik nie może wprowadzać do Platformy Stomia.pl treści o charakterze bezprawnym.

4. Użytkownik korzysta z Platformy Stomia.pl dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Platformy Stomia.pl w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika.

5. Korzystanie z Platformy Stomia.pl z użyciem fałszywych danych lub podszywanie się pod osobę trzecią jest prawnie zabronione, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

6. Dopuszczalne jest wskazanie przez Użytkownika Danych osobowych Opiekuna, o ile Użytkownik złoży oświadczenie o dysponowaniu zgodą Opiekuna do przekazania jego Danych osobowych. Użytkownik składa takie oświadczenie w miejscu (polu) wskazanym w Platformie Stomia.pl.

7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Convatec o każdym przypadku naruszenia swoich praw w związku z korzystaniem z Platformy Stomia.pl.

8. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Convatec, Convatec może podjąć wszelkie działania przewidziane prawem, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Platformy Stomia.pl i świadczonych Usług.

§ 5. Odpowiedzialność

1. Convatec zapewnia ciągły dostęp do Platformy Stomia.pl, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw lub ograniczeń w funkcjonalności Platformy Stomia.pl z powodów technicznych. Ograniczenia lub przerwy techniczne mogą również wystąpić w systemach/witrynach/serwisach, z których korzysta Platforma Stomia.pl, co może skutkować czasową niedostępnością pewnych Usług lub brakiem możliwości złożenia Zamówienia czy zalogowania się do Platformy Stomia.pl. Convatec dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia z korzystania z Platformy Stomia.pl oraz przerwy techniczne trwały jak najkrócej.

2. Convatec nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niepoprawnego działania Platformy Stomia.pl lub przerw w jego funkcjonowaniu, gdy do przerwy w działaniu doszło z przyczyn niezależnych od Convatec. Convatec dokłada wszelkich starań, by Platforma Stomia.pl działała nieprzerwanie i bezbłędnie, oraz w sposób umożliwiający korzystanie z jej Usług.

3. Convatec nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Platformy Stomia.pl.

4. Convatec nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania Platformy Stomia.pl na urządzeniu należącym do Użytkownika.

5. Convatec nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku użytkowania Platformy Stomia.pl w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub wbrew postanowieniom Regulaminu.

6. Convatec nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika bądź osobę trzecią w wyniku korzystania z Platformy Stomia.pl. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, na które wpływ miał Użytkownik bądź osoba trzecia.

§ 6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Dane osobowe, w tym Dane osobowe szczególnych kategorii, przekazywane przez Użytkownika
w związku ze składaniem Zamówienia i korzystaniem z Usług Platformy Stomia.pl, są przetwarzane przez Convatec jako administratora danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronach RODO oraz Polityka prywatności Convatec. Operator jest odrębnym administratorem danych osobowych, w związku z czym Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem w celu pozyskania informacji o zasadach przetwarzania jego danych osobowych przez Operatora.

§ 7. Procedura reklamacyjna/Odstąpienie od umowy

1. Convatec jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu Zamówienia wolnego od wad.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące przedmiotu Zamówienia lub korzystania z Platformy Stomia.pl, należy zgłaszać:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@convatec.com;
 • pod numerem telefonu: 662 623 000;
 • pisemnie na adres: Convatec Polska Sp. z o.o.; ul. Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa.

3. Reklamacje świadczonych Usług. Zgłoszenie reklamacji w zakresie Usług dostępnych na Platformie stomia.pl powinno zawierać: dane umożliwiające ustalenie Użytkownika, w tym dane kontaktowe; informacje na temat złożonego Zamówienia; przyczynę reklamacji, w szczególności rodzaj i opis nieprawidłowości w realizacji Usług; określenie żądania dotyczącego sposobu naprawienia nieprawidłowości.

4. Reklamacje produktów. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej produktów, będących przedmiotem Zamówienia, w tym przede wszystkim w zakresie jakości i skutków tych produktów, powinno zawierać wszystkie informacje określone we wzorze formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Składając reklamację, Użytkownik może skorzystać z tego wzoru, nie jest to jednak obligatoryjne.

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, Convatec rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.

6. Klient nie może dokonać zwrotu Zamówienia lub odstąpić od umowy zawartej na odległość (z wyłączeniem przypadku anulowania Zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 6 Regulaminu) dotyczącej wyrobów medycznych. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta (i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, gdy:

 • przedmiotem umowy jest świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8. Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Platforma Stomia.pl, prezentowane materiały graficzne, tekstowe, wizualne i audiowizualne, filmowe, dźwiękowe, ich układ oraz funkcjonalności, rozwiązania systemowe, należą do Convatec lub podmiotów trzecich współpracujących z Convatec oraz podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, a także ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Korzystanie z nich niezgodnie z Regulaminem lub bez uzyskania wymaganej zgody Convatec jest zabronione i może stanowić naruszenie prawa oraz skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

2. W szczególności zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, prezentowanie, odtwarzanie, powielanie, publikowanie, licencjonowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek elementów, treści lub informacji dostępnych na Platformie Stomia.pl, w celach komercyjnych. Udostępnienie przez Convatec jakichkolwiek elementów, treści, materiałów lub informacji na Platformie Stomia.pl nie oznacza udzielenia Użytkownikowi licencji, upoważnienia lub prawa do udzielania dalszych licencji.

3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez uzyskania pisemnej zgody, o której powyżej mowa, jest zabronione.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Platforma Stomia.pl może zawierać linki do witryn/serwisów zewnętrznych, które prowadzone są przez inne podmioty. Convatec nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, bezpieczeństwo czy przetwarzanie danych osobowych przez te witryny/serwisy. Korzystając z nich, Użytkownik powinien zapoznać się z ich regulaminami i politykami prywatności. Dotyczy to w szczególności serwisu Operatora.

2. Convatec informuje Klienta będącego Konsumentem (i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta) o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji produktów, w tym poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem (lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta), chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Convatec zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, dostępności Platformy Stomia.pl lub poszczególnych funkcjonalności, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych Usług.

4. Convatec może wydawać dodatkowe regulaminy i warunki świadczonych Usług.

5. Convatec zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej, wprowadzenie nowych funkcjonalności i usług Platformy Stomia.pl, zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Regulaminu, usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych postanowień Regulaminu. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Convatec, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.

6. O zmianie treści Regulaminu Convatec informuje użytkowników poprzez zamieszczenie informacji w Platformie Stomia.pl, udostępniając nową treść Regulaminu, oraz za stosownym powiadomieniem Użytkowników na wskazane przez nich numer telefonu i adres e-mail (o ile został przez użytkowników wskazany).

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Convatec, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

8. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Convatec, ani zmiana danych Convatec wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności, w tym tych wskazanych w polityce prywatności, jak również zmiana adresów https:// tj. linków wskazanych w Regulaminie.

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa Konsumentów i RODO.

10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.stomia.pl oraz w siedzibie Convatec Polska.

11. Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2023 roku.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Formularz reklamacyjny