Zmiany w wystawianiu zleceń od stycznia 2024 r. na sprzęt stomijny

Zmiany w wystawianiu zleceń na sprzęt stomijny od stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się kody zaopatrzenia w sprzęt stomijny a także inne wyroby medyczne na zlecenie.

Zmiany zostają wprowadzone na podstawie opublikowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2023 poz. 2461) POBIERZ.   

Dotychczasowe kody zaopatrzenia w sprzęt stomijny (P.099; P.099A, P.141; P.141A) zostają zastąpione nowymi. Oznacza to, że osoba uprawniona do wystawienia zlecenia od dnia 1 stycznia 2024 powinna użyć nowych kodów podczas wystawiania zleceń na zaopatrzenie stomijne.

 

Kody zaopatrzenia w sprzęt stomijny:

centered image

 

Refundacja sprzętu stomijnego od 1 stycznia 2024 r.

Poza zmianą kodów zaopatrzenia w sprzęt stomijny, od stycznia nastąpią niewielkie zmiany w refundacji. Zmianie ulegnie poziom dopłaty do akcesoriów dla dzieci do ukończenia 18. roku życia. Dotychczasowa dopłata 20% do limitu finansowania akcesoriów zostanie zmniejszona do 10% dla tej grupy pacjentów. Oznacza to, że osoby do 18 r.ż. będą dopłacały 10% do limitu 120 zł/mies. za akcesoria stomijne.  

Pozostałe zasady i limity refundacyjne nie ulegną zmianie. Przypomnijmy, że od stycznia 2023 w celu kompleksowego zaopatrzenia pacjenta w sprzęt stomijny, należy posiadać dwa oddzielne zlecenia na każdy rodzaj stomii (przetoki). Zatem zlecenia z nowym kodem W.01.01/W.01.02 (dotychczas P.099/P.099A) będą w 100% refundowane i w ramach takiego zlecenia pacjent może odebrać płytki i worki w systemie jedno i dwuczęściowym, a także worki do zbiórki moczu w urostomii. Miesięczny limit refundacyjny na płytki i worki stomijne w przypadku kolostomii i ileostomii nadal wynosił będzie 450 zł, a dla urostomii 530 zł. W przypadku pacjentów z nowo wyłonioną stomią lub nowo utworzonymi przetokami przysługuje jednorazowy podwójny limit.

Z kolei zlecenia z nowym kodem W.02.01 oraz W.02.02 (dotychczas P.141/P.141A) będą obowiązywać pacjentów, którzy korzystają z akcesoriów stomijnych takich jak pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową. Zlecenia na akcesoria stomijne dla każdego rodzaju stomii będą posiadały limit miesięczny 120 zł z 10% dopłatą dla osób poniżej 18 r.ż. oraz 20% dopłatą dla osób powyżej 18 r.ż. Kwota limitu zależy od liczby stomii/przetok jakie posiada pacjent. Dopłata do akcesoriów dotyczy również osób z uprawnieniami dodatkowymi 47DN, 47ZN, 47ZND, którym przysługuje zwiększony limit finansowania.

Dla pacjentów korzystających z zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu w kodzie P.097 (choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomia) informujemy, że od stycznia 2024 kod ten zmieni się na Y.04.01. Natomiast limit finansowania pozostanie bez zmian: worki do zbiórki moczu z odpływem (limit ceny 6,50 zł za szt.) lub  worki jednoczęściowe urostomijne (limit ceny 16 zł za szt.) w ilości do 12 sztuk na miesiąc.

Rozporządzenie, o którym tutaj piszemy wprowadzi również zmiany w zakresie osób uprawnionych do wystawiania zleceń na sprzęt stomijny. Do grona osób uprawnionych do wystawienia zlecenia został dodany specjalista fizjoterapii.  Natomiast zabrano uprawnienie do wypisania zlecenia felczerom. Pozostali lekarze i lekarze specjaliści oraz pielęgniarki, którzy dotąd byli uprawnieni do wystawienia zlecenia, nadal będą mogli to robić.

Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia będzie mogła wystawić wniosek maksymalnie na 12 miesięcy, z wyjątkiem zleceń wystawionych dla nowo wyłonionej stomii, w tym przypadku zlecenie wystawia się jednorazowo na 1 miesiąc z odpowiednim kodem. Zlecenia będzie można nadal realizować tak jak dotychczas, czyli np. na 1 lub maksymalnie na 6 miesięcy.

 

Dodatkowe informacje:

Zlecenia na sprzęt stomijny z kodem P.099 oraz P.141 wystawione w 2023 r. zachowują ważność po 1 stycznia 2024 r., realizacja tych zleceń odbywać się będzie na obowiązujących w nowym roku zasadach.

Poniżej prezentujemy tabelę z nowymi kodami, limitami finansowania oraz dopłatami pacjenta, obowiązującymi od nowego roku. POBIERZ