E-zlecenienia od 1 października

Ważne zmiany w wystawianiu zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023 r. (2)

Zlecenia można wystawić na 3 sposoby:

1. W systemie gabinetowym podpisując elektronicznie:

  • Kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

  • podpisem zaufanym,

  • z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (certyfikat e-ZLA).

Od dostawcy oprogramowania, z którego korzysta lekarz/pielęgniarka zależy jakie podpisy elektroniczne udostępni w swojej aplikacji, poprzez którą łączy się z systemem EZWM.

2. Bezpośrednio w EZWM, gdzie obecnie zlecenia można podpisać tylko profilem zaufanym. NFZ planuje wdrożyć w EZWM pozostałe ww. formy podpisów elektronicznych.

3. Papierowo podpisane długopisem, w sytuacji:

  • Braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu,

  • braku możliwości podpisania zlecenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem e-ZLA.

Zlecenie wystawiane papierowo należy wystawić na obowiązującym druku zlecenia (wzór zlecenia).

W przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia lub sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w OW NFZ. Nadal pozostaje możliwość przekazania zlecenia do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

Link do komunikatu Centrali NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-w-sprawie-wystawiania-zlecen-na-wyroby-medyczne-od-1-pazdziernika-2023-r-,8474.html