Regulacje dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

regulacje dla osob o znacznym stopniu niepelnosprawności

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jej przepisy umożliwiają pacjentom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub dokumenty równorzędne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (kliknij, aby zobaczyć wykaz) dostęp do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania.

Ulotka informacyjna dla pacjenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności do pobrania TUTAJ.

Nowe uprawnienie daje pacjentom o znacznym stopniu niepełnosprawności możliwość odbioru większej ilości sprzętu stomijnego (ponad limit podstawowy), a o ilości potrzebnego sprzętu decyduje za każdym razem osoba, wystawiająca zlecenie wskazując odpowiednią liczbę sztuk.

Aby otrzymać zaopatrzenie na wyżej wymienionych zasadach, należy:

 1. Udać się po zlecenie, koniecznie zabierając ze sobą dokument uprawniający np. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na zleceniu osoba uprawniona do wystawienia zlecenia wpisze odpowiednią krotność ryczałtu medycznego przysługującą na miesiąc. Należy również wpisać uzasadnienie medyczne przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego (czyli większego limitu finansowania).
 2. Osoba wystawiająca zlecenie obowiązana jest do wpisania na zleceniu kodu uprawnień dodatkowych 47ZN (dla osób powyżej 16 r. ż.) lub 47ZND (dla osób poniżej 16 r. ż.), a także informacji o dokumencie uprawniającym (nazwa, numer, data wystawienia, data ważności- jeśli jest). Następnie zlecenie jest weryfikowane i potwierdzane przez system NFZ. W przypadku wystawienia zlecenia za pośrednictwem systemu informatycznego NFZ (e-ZWM), zlecenie jest weryfikowane elektronicznie u lekarza/pielęgniarki, natomiast, jeśli zostało wystawione poza systemem NFZ, to  pacjent musi potwierdzić zlecenie w dowolnej placówce NFZ. Pamiętaj żeby pokazać przy realizacji orzeczenie lub dokument równoważny z orzeczeniem. Pracownik sklepu ma obowiązek sprawdzenia dokumentu uprawniającego do korzystania z uprawnień dodatkowych.
 3. z potwierdzonym zleceniem z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN / 47ZND należy udać się do sklepu medycznego w celu otrzymania sprzętu stomijnego, cewników urologicznych lub skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową.

 

CO OZNACZA ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Do znacznego stopnia niepełnosprawności  zalicza się osoby:

 1.  Niezdolne do pracy i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 2. Zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia.

 

KTO ORZEKA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

 •  Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
 •  Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Wykaz powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Wykaz wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

 

O CZYM ORZEKAJĄ POWIATOWE ZESPOŁY?

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o:

 •  Niepełnosprawności;
 •  Stopniu niepełnosprawności;
 •  Wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

KTO I GDZIE SKŁADA WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA I JAK PRZEBIEGA ORZEKANIE?

Druk wniosku o wydanie orzeczenia osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W zależności od przyjętego przez powiatowy zespół sposobu organizacji pracy możliwe jest także uzyskanie wniosku drogą pocztową lub pobranie go ze strony internetowej.

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć:

 • Osoba zainteresowana;
 • Przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (dotyczy to przede wszystkim dzieci oraz osób ubezwłasnowolnionych);
 • Kierownik ośrodka pomocy społecznej, ale za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w powiatowym/miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób:

 • Bezdomnych;
 • Przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
 • Przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
 • Przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
 • zaświadczenie lekarskie (druk zaświadczenia można otrzymać w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu lub pobrać z ich strony internetowej) – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana - zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
 •  inne dokumenty mające wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

 

JAKI JEST TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW?

 • Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.
 • W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia.
 • O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej wymienionych terminach powiatowy zespół obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności posiadanego orzeczenia, termin załatwienia sprawy liczy się od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. W takich przypadkach wniosek powinien być składany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, gdzie  uzyskasz informację na temat przysługujących Ci uprawnień z tytułu posiadania znacznego stopnia niepełnosprawności. Aby zobaczyć listę kontaktów, kliknij TUTAJ.

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Pobierz: