Najczęstsze pytania o refundację

Najczęstsze pytania o refundację

Czy lekarz rodzinny może odmówić wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny?

Jeżeli pacjentowi przysługuje zaopatrzenie na sprzęt stomijny lekarz rodzinny nie powinien odmówić wystawienia zlecenia.

 

Ile zleceń potrzebuję, jeśli mam dwie różne stomie np. kolostomię i urostomię?

Na każdą stomię potrzebne jest odrębne zlecenie.  Na każde kolejne zaopatrzenie (inny kod wyrobu medycznego) musi zostać wystawiony nowy wniosek. Czyli jeśli pacjent ma kolo i uro to potrzebuje w sumie 4 zlecenia: oddzielnie dwa zlecenia na worki/płytki w kodzie W.01.01 lub W.01.02 oraz oddzielnie dwa zlecenia na akcesoria stomijne w kodzie W.02.01 lub W.02.02.

  • Zlecenie na kolostomię na worki/płytki: W.01.01.K lub W.01.02.K
  • Zlecenie na kolostomię na akcesoria: W.02.01.K lub W.02.02.K
  • Zlecenie na urostomię na worki/płytki: W.01.01.U lub W.01.02.U
  • Zlecenie na urostomię na akcesoria: W.02.01.U lub W.02.02.U

 

Ile sprzętu otrzymam w limicie? Ile mi się należy? Ile dostanę worków i płytek?

Sprzęt stomijny wydawany jest w ramach miesięcznych limitów kwotowych, które wynoszą odpowiednio dla kolostomii - 450 zł miesięcznie, ileostomii - 450 zł miesięcznie, innych przetok -450 zł miesięcznie, urostomii – 530 zł miesięcznie. Ilość wydanego sprzętu zależy od ceny produktów.

W przypadku pierwszego zlecenia wystawionego tuż po wyłonieniu stomii przysługują podwójne limity finansowania dla ww. kwot.

 

Czy w ramach limitu, mogę odebrać również akcesoria i środki pielęgnacyjne do stomii?

Tak, w ramach przysługującego limitu na odrębne zlecenie z kodem W.02.01 lub z kodem W.02.02 (pierwsze zlecenie tuż po operacji wyłonienia stomii) można odebrać inne wyroby stomijne np. pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii. Limit miesięczny na akcesoria wynosi 120 zł lub 240 zł (pierwsze zlecenie tuż po operacji wyłonienia stomii)  a dopłata pacjenta do tych kwoty wynosi: 10% dla osób poniżej 18 r.ż. oraz 20% dla osób powyżej 18 r.ż. . Powyżej kwoty limitu pacjent dopłaca 100% ceny.

 

W jaki sposób jest wystawiane zlecenie na sprzęt stomijny i czy muszę je potwierdzać w NFZ?

Osoba wystawiająca zlecenie powinna je wystawić elektronicznie poprzez system eZWM. Lekarz/pielęgniarka powinni podać pacjentowi 4-cyfrowy kod PIN lub numer zlecenia. Wtedy nie trzeba już potwierdzać zlecenia w placówce NFZ. Natomiast jeśli z jakichś powodów, lekarz/pielęgniarka nie mogą połączyć się z systemem eZWM, to zlecenie mogą wystawić odręcznie i wtedy taki wniosek należy potwierdzić w dowolnej placówce NFZ. Można przesłać skan zlecenia na adres mailowy NFZ. Pracownik NFZ poda numer zlecenia. Z potwierdzonym zleceniem należy udać się do sklepu medycznego lub zrealizować go telefonicznie (sprzęt zostanie wysłany kurierem).

 

Na ile miesięcy może zostać wystawione zlecenie na sprzęt stomijny?

Pierwsze jednorazowe zlecenie tuż po wyłonieniu stomii wystawiane jest na 1 miesiąc. Natomiast kolejne zlecenie może zostać wystawione maksymalnie na 12 miesięcy.

 

Czy można odebrać zaopatrzenie tylko na jeden miesiąc ze zlecenia wystawionego na rok, a potem odebrać resztę?

Tak, można odebrać zaopatrzenie tylko na 1 miesiąc. Maksymalnie jednorazowo można odebrać zaopatrzenie na 6 miesięcy. To pacjent decyduje, na ile miesięcy chce odebrać sprzęt. Odbiór kolejnego miesiąca (lub miesięcy) pozostałych na zleceniu do realizacji możliwy jest w dowolnie wybranych przez pacjenta sklepach medycznych (dotyczy to e-zleceń).

 

Jak należy liczyć poziom dopłat 20% / 10% do akcesoriów stomijnych? Czy jeśli odbiorę akcesoria poniżej limitu 120 zł, to również muszę dopłacać?

Jeśli realizacja zlecenia na akcesoria w kodzie W.02.01 z dopłatą 20% odbywa się równo w kwocie limitu 120 zł, to dopłata pacjenta wyniesie 24 zł. Jeśli poniżej limitu 120 zł (np. wydana zostanie 1 pasta uszczelniająca w cenie 66 zł) to dopłata pacjenta wyniesie 13,20 zł (20% od ceny produktu). Jeśli powyżej limitu 120 zł, to dopłata wyniesie 20% od kwoty limitu 120 zł + 100% ceny ponad limit.                                                                                             

 Przykład: wydano akcesoria za 150 zł
 120 zł x 20% = 24 zł dopłata do limitu
 150 zł – 120 zł= 30 zł dopłata ponad limit
Suma dopłat pacjenta: 24 zł+ 30 zł = 54 zł

 

Jak będzie wyglądać refundacja dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

Pacjent ma prawo do zwiększonego limitu na sprzęt stomijny (worki/płytki i akcesoria). Osoba wystawiająca zlecenie decyduje o zwiększeniu krotności limitu na zleceniu. Worki/płytki są bezpłatne dla pacjenta w limicie finansowania natomiast do akcesoriów należy dopłacić 10% dla osób poniżej 18 r.ż. lub  20% dla osób powyżej 18 r.ż. do kwoty limitu. Pacjent płaci 100% powyżej kwoty limitu.

 

Lekarz rodzinny nie wystawił mi zlecenia, ponieważ był problem techniczny. Odeszłam z kwitkiem i nie mogę zrealizować zamówienia na akcesoria - co zrobić?

Można poprosić innego uprawnionego lekarza/pielęgniarkę o wystawienie zlecenia na akcesoria lub poprosić lekarza rodzinnego o podjęcie kolejnej próby wystawienia wniosku. Ostatecznie lekarz może wystawić zlecenie odręcznie, a następnie taki wniosek należy przesłać mailowo (zdjęcie, skan) do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o jego potwierdzenie. NFZ odeśle wtedy numer zlecenia na podstawie którego będzie możliwy odbiór wyrobów stomijnych.

 

Lekarz rodzinny nie chce mi wystawić zlecenia na akcesoria stomijne, czy inny lekarz może to zrobić?

Tak, można poprosić innego uprawnionego lekarza/pielęgniarkę o wystawienie zlecenia w kodzie W.02.01 lub W.02.02 na akcesoria. Nie ma wymogu żeby oba zlecenia w różnych kodach (W.01.01/W.01.02 lub W.02.01/W.02.02) były wystawiane przez tą samą osobę. Zlecenie może wystawić każdy lekarz/pielęgniarka wymienieni w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie.

 

Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Co powinien lekarz wpisać zamiast jedynki w polu „liczba sztuk”?

W przypadku pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności osoba wystawiająca zlecenie określa krotność limitu. W polu „liczba sztuk” wpisać wielokrotność 1 (do jednego miejsca po przecinku). Np. 1,5; 2; 3; 4; 5. Limit finansowania zostanie odpowiednio przemnożony przez tą krotność ryczałtu.

 

Czy dzieci również dopłacają do sprzętu?

Tak, osoby poniżej 18 r.ż. dopłacają 10% do limitu finansowania na akcesoria stomijne. Sprzęt podstawowy jakim są worki i płytki, pozostaje bezpłatny w ramach określonych limitów finansowych.

 

Czy pierwsze zlecenie po wyłonieniu stomii na podwójny limit może wystawić lekarz pierwszego kontaktu w przychodni?

Tak. Zlecenie jednorazowe na podwójny limit finansowania w kodach W.01.02 (worki/płytki) lub W.02.02 (akcesoria stomijne) dla pacjentów z nowo wyłonioną stomią może wystawić każdy lekarz/pielęgniarka wymienieni w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie.

 

Czy muszę dopłacać do akcesoriów jeśli mam uprawnienie 47ZN o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Tak dopłata do akcesoriów dotyczy również osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Sprzęt podstawowy jakim są worki i płytki, zbiorniki na mocz (w urostomii) pozostaje bezpłatny w ramach określonych limitów finansowych. Osoby poniżej 18 r.ż. dopłacają 10% do limitu, a osoby powyżej 18 r.ż. dopłacają 20% do limitu.

 

Czyli jeśli wystawię zlecenia jednorazowe na podwójny limit finansowania na worki i akcesoria w przypadku wypisu pacjenta ze szpitala na pierwszy miesiąc mogę od razu na tym samym wniosku wpisać również drugi kod na kolejne np. 12 miesięcy?

Podczas wystawiania zleceń w dniu wypisu ze szpitala można od razu wystawić zlecenia na 12 miesięcy, ale od kolejnego miesiąca. Przykład: pacjent jest wypisywany do domu w styczniu. Podczas wypisu lekarz wystawia pierwsze zlecenie jednorazowe w kodach W.01.02 i W.02.02 na miesiąc styczeń. W tym samym czasie możliwe jest wystawienie kolejnych zleceń w kodach W.01.01 i W.02.01 na okres 12 miesięcy, ale wskazując miesiąc kolejny, czyli luty, jako miesiąc początkowy zaopatrzenia.

 

Jak wystawić zlecenie na obustronną urostomię?

Jeśli pacjent ma 2 lub więcej tych samych przetok stomijnych, to potrzebne jest 1 zlecenie na worki/płytki (W.01.01 lub W.01.02) oraz 1 zlecenie na akcesoria (W.02.01 lub W.02.02), i na obu zleceniach należy wpisać liczbę przetok np. 2. Wtedy limit finansowania zostanie odpowiednio przemnożony przez liczbę przetok. 

 

Czy gaziki i chusteczki do skóry wokół stomii mieszczą się w grupie refundowanych akcesoriów?

Tak, w ramach kodu W.02.01 lub W.02.02 można wydać m.in. produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii.

 

Mam uprawnienie dodatkowe 47ZN (znaczny stopień niepełnosprawności). Czy przysługuje mi zwiększony limit na zleceniu W.02.01/W.02.02 na akcesoria?

Tak, Osoby z uprawnieniem dodatkowym 47ZN, 47ZND, 47DN mają prawo do zwiększenia krotności limitu finansowania na akcesoria stomijne. Osoba wystawiająca zlecenie może wpisać wielokrotność 1 ryczałtu (do jednego miejsca po przecinku). Np. 1,5; 2; 3; 4; 5. Limit finansowania zostanie odpowiednio przemnożony przez tą krotność ryczałtu.

 

Na ile maksymalnie miesięcy lekarz może wypisać zlecenie W.02.01 ?

Na 12 miesięcy (lub krócej). Natomiast jednorazowe zlecenie w kodzie W.02.02 dla pacjentów z nowo wyłonioną stomią lub nowo utworzonymi przetokami można wystawić na 1 miesiąc.

 

Czy można zamienić worki na akcesoria podczas realizacji zlecenia w kodzie W.01.01?

Nie. Worki stomijne są refundowane w kodzie W.01.01 lub W.01.02, natomiast akcesoria stomijne są refundowane w kodzie W.02.01 lub W.02.02, zatem potrzebne są oddzielne zlecenia aby otrzymać zaopatrzenie.

 

Komu przysługują bezpłatne akcesoria stomijne?

Pacjenci z uprawnieniami szczególnymi jak np. osoby represjonowane (47OR), inwalidzi wojenni (47IB), inwalidzi wojskowi 47(IW) i inni są uprawnieni do bezpłatnych wyrobów medycznych w kodzie W.02.01 lub W.02.02, w ramach limitu finansowania zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy i art. 47 ust. 2a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.