Najczęstsze pytania o refundację

Najczęstsze pytania o refundację

Kto może wystawić zlecenie na sprzęt stomijny?

Zlecenie na sprzęt stomijny może wystawić:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
 • W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 • W przypadku kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii
 • W przypadku przetoki ślinowej także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo twarzowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej
 • Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Kontynuacja zlecenia może być wystawiona przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez
  okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej (dotyczy lp. 99)

Czy lekarz rodzinny może odmówić wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny?

Jeżeli pacjentowi przysługuje zaopatrzenie na sprzęt stomijny lekarz rodzinny nie może odmówić wystawienia zlecenia.

Czy na jednym druku zlecenia, może być wpisane zapatrzenie na dwie różne stomie lub na uro i worki do zbiórki moczu?

Nie. Na jednym druku zlecenia może być wpisane zaopatrzenie tylko na jeden rodzaj stomii. Na każde kolejne zaopatrzenie (inny kod wyrobu medycznego) musi zostać wystawiony nowy wniosek.

Czy potrzebne jest upoważnienie osoby odbierającej sprzęt stomijny w imieniu pacjenta na  zaopatrzenie w sklepie medycznym?

Nie, upoważnienie nie jest potrzebne. Osoba odbierająca sprzęt stomijny potwierdza odbiór podając swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Ile sprzętu otrzymam w limicie? Ile mi się należy? Ile dostanę worków i płytek?

Sprzęt stomijny wydawany jest w ramach miesięcznych limitów kwotowych, które wynoszą odpowiednio dla kolostomii - 450 zł miesięcznie, ileostomii - 450 zł miesięcznie, urostomii – 530 zł miesięcznie. Ilość wydanego sprzętu zależy od ceny produktów.

Czy w ramach limitu, mogę odebrać również akcesoria i środki pielęgnacyjne do stomii?

Tak, w ramach przysługującego limitu na odrębne zlecenie z kodem P.141 lub z kodem P.141A (dla pacjentów nowooperowanych) można odebrać inne wyroby stomijne np. zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii. Limit miesięczny na akcesoria wynosi 120 zł, w tym 20% ceny do limitu pokrywa pacjent. Dodatkowo powyżej kwoty limitu 120 zł pacjent dopłaca 100% ceny.

W jaki sposób jest wystawiane zlecenie na sprzęt stomijny i czy muszę je potwierdzać w NFZ?

Osoba wystawiająca zlecenie powinna je wystawić poprzez system eZWM (system elektroniczny NFZ do potwierdzania prawa do świadczeń). Zlecenie potwierdzone pozytywnie w systemie powinno mieć nadany unikalny numer oraz kod kreskowy. Wtedy nie trzeba już potwierdzać zlecenia w placówce NFZ. Natomiast jeśli z jakichś powodów, lekarz/pielęgniarka nie mogą połączyć się z systemem eZWM, to zlecenie mogą wystawić odręcznie (bez numeru i kodu kreskowego) i wtedy taki wniosek należy potwierdzić w dowolnej placówce NFZ. Można przesłać skan zlecenia na adres mailowy NFZ. Pracownik NFZ poda numer zlecenia. Z potwierdzonym zleceniem należy udać się do sklepu medycznego.

Na ile miesięcy może zostać wystawione zlecenie na sprzęt stomijny?

Zlecenie może zostać wystawione maksymalnie na 12 miesięcy.

Czy można odebrać zaopatrzenie tylko na jeden miesiąc ze zlecenia wystawionego na rok, a potem odebrać resztę?

Tak, można odebrać zaopatrzenie tylko na 1 miesiąc. Maksymalnie jednorazowo można odebrać zaopatrzenie na 6 miesięcy. To pacjent decyduje, na ile miesięcy chce odebrać sprzęt. Po odbiór kolejnego miesiąca (lub miesięcy) pozostałych na zleceniu do realizacji należy się zgłosić do sklepu, w którym rozpoczęto realizację zlecenia (dotyczy realizacji zleceń wystawionych bez podpisu cyfrowego). Natomiast realizacja częściowa e-zlecenia jest możliwa w dowolnie wybranych przez pacjenta sklepach medycznych.

Czy można odebrać sprzęt w innym sklepie, niż ten, w którym zostało złożone zlecenie?

Zlecenie o danym numerze należy zrealizować do końca jego ważności w sklepie, w którym rozpoczęto jego realizację (dotyczy realizacji zleceń wystawionych bez podpisu cyfrowego). Natomiast w sytuacji kiedy z jakichś powodów pacjent chce zmienić miejsce odbioru sprzętu, to należy poprosić lekarza/pielęgniarkę wystawiającego zlecenie, aby anulowali pozostałe nieodebrane ze zlecenia miesiące, a następnie poprosić o wystawienie nowego zlecenia z nowym numerem. Anulacji niewykorzystanych ze zlecenia miesięcy może także dokonać NFZ. Prośbę o anulowanie można wysłać drogą mailową do NFZ. Zlecenie z nowym numerem należy złożyć w sklepie, w którym chcemy odebrać sprzęt.

Z kolei e-zlecenie można realizować częściami (nie mniej niż 1 miesiąc) w różnych sklepach medycznych.

Czy potrzebne jest papierowe zlecenie, czy wystarczy podać numer zlecenia w sklepie?

Nie. Wystarczy podać PESEL i numer zlecenia lub PIN.

Czy sprzet stomijny muszę odebrać w sklepie, czy jest możliwość wysyłki?

Sprzęt stomijny można otrzymać drogą wysyłkową. Osoba odbierająca paczkę musi jedynie potwierdzić odbiór swoim imieniem i nazwiskiem oraz wpisaniem swojego numeru PESEL (nie wpisujemy danych pacjenta, jeśli paczkę odbiera ktoś inny). Jest to wymóg NFZ. Przepisy RODO nie mają w takim przypadku znaczenia. Realizacja zlecenia drogą wysyłkową jest świadczeniem usług zdrowotnych finansowanych przez NFZ, zatem potwierdzenie odbioru danymi odbiorcy (imię, nazwisko, PESEL) jest konieczne.

Mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, co muszę zrobić, żeby odebrać więcej sprzętu stomijnego?

Na zleceniu osoba wystawiająca musi wpisać kod uprawnień dodatkowych 47ZN oraz wskazać krotność limitu a także podać uzasadnienie medyczne przyznania zwiększonego limitu finasowania. Aby otrzymać podwójny limit finansowania na sprzęt stomijny, na zleceniu powinna być wpisana liczba 2 w polu "Liczba sztuk na miesiąc". Może być też większa liczba. To lekarz decyduje o zapotrzebowaniu. Na tej podstawie wyliczany jest limit finansowania. Uprawnienie dodatkowe 47ZN, a co za tym idzie, większy limit przysługuje również posiadaczom dokumentu równorzędnego z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wykaz dokumentów równorzędnych:

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:

1. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:

a) powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

b) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2. za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;

b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

c) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

d) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;

e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby

3. wyroki sądowe

Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:

- orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

- decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych

stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych

Uwaga! W przypadku uzyskania wyroku sądowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nieobjętej rozstrzygnięciem sądu zawartym w wyroku.

Ważne! W przypadku braku wewnętrznej spójności wyroku sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i orzeczenia zespołu wojewódzkiego w części niezaskarżonej zespoły wojewódzkie nie są uprawnione zarówno do zmiany orzeczenia w części niezaskarżonej, jak też zmiany wyroku sądu celem zapewnienia wewnętrznej spójności takiego rozstrzygnięcia. Zespoły wojewódzkie są związane rozstrzygnięciem zawartym w wyroku sądu.

4. legitymacje

Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu.

Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.

Jeżeli osoby chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać legitymację osoby niepełnosprawnej, nie pozwalającej jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności, należy prosić o okazanie dokumentu źródłowego tj. orzeczenia.

Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.

Czy lekarz może wystawić jedno zlecenie jeśli pacjent ma kolostomię i urostomię?

Nie, na każdy rodzaj stomii potrzebne jest oddzielne zlecenie w kodzie P.099 na sprzęt podstawowy (worki/płytki) i oddzielne w kodzie P.141 na akcesoria. W tym przypadku potrzebne będą 4 zlecenia:                       

 • Zlecenie na kolostomię na worki/płytki: P.099.K
 • Zlecenie na kolostomię na akcesoria: P.141.K
 • Zlecenie na urostomię na worki/płytki: P.099.U
 • Zlecenie na urostomię na akcesoria: P.141.U

Jak należy liczyć poziom dopłat 20% do akcesoriów stomijnych? Czy jeśli odbiorę akcesoria poniżej limitu 120 zł, to również muszę dopłacać?

Jeśli realizacja zlecenia na akcesoria w kodzie P.141 z dopłatą 20% odbywa się równo w kwocie limitu 120 zł, to dopłata pacjenta wyniesie 24 zł. Jeśli poniżej limitu 120 zł (np. wydana zostanie 1 pasta uszczelniająca w cenie 64 zł) to dopłata pacjenta wyniesie 12,80 zł (20% od ceny produktu). Jeśli powyżej limitu 120 zł, to dopłata wyniesie 20% od kwoty limitu 120 zł + 100% ceny ponad limit.                                                                                             

 Przykład: wydano akcesoria za 150 zł
 120 zł x 20% = 24 zł dopłata do limitu
 150 zł – 120 zł= 30 zł dopłata ponad limit
Suma dopłat pacjenta: 24 zł+ 30 zł = 54 zł

Jak będzie wyglądać refundacja dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

Pacjent ma prawo do zwiększonego limitu na sprzęt stomijny (worki/płytki i akcesoria). Osoba wystawiająca zlecenie decyduje o zwiększeniu krotności limitu na zleceniu. Worki/płytki są bezpłatne dla pacjenta w limicie finansowania natomiast do akcesoriów należy dopłacić 20% do kwoty limitu i 100% powyżej kwoty limitu.

Czy zlecenie 6-miesięczne trzeba będzie wykorzystać za jednym razem, czy tak jak dotychczas będzie można odbierać sprzęt co miesiąc?

Zlecenie można realizować częściami np. co miesiąc lub maksymalnie na 6 miesięcy.

Czy pielęgniarki mają uprawnienia do wystawiania wniosków na sprzęt stomijny?

Tak, zlecenie może wystawić pielęgniarka lub położna, o której mowa w art.15a ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. O zawodach pielęgniarki i położnej. Kontynuacja zlecenia możliwa jest przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art.15a ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. O zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

Czy mogę zrealizować zlecenie wystawione w zeszłym roku, które jest jeszcze ważne?

Zlecenia wystawione w 2022 r. i ważne w 2023 r. na kod P.099 można zrealizować tylko na worki/płytki w nowych limitach finansowania. Na akcesoria potrzebne jest oddzielne zlecenie w kodzie P.141.

Mam ważne zlecenie do 31.03.2023r., byłam u lekarza rodzinnego by wystawił mi zlecenie na akcesoria, niestety lekarz stwierdził, że w systemie nie jest w stanie tego zrobić bo system nie przyjmuje kodu P.141. Odeszłam z kwitkiem i nie mogę zrealizować zamówienia na akcesoria - co zrobić?

Można poprosić innego uprawnionego lekarza/pielęgniarkę o wystawienie zlecenia w kodzie P.141 na akcesoria lub poprosić lekarza o podjęcie kolejnej próby wystawienia wniosku. Ostatecznie lekarz może wystawić zlecenie odręcznie, a następnie taki wniosek należy przesłać mailowo (zdjęcie, skan) do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o jego potwierdzenie. NFZ odeśle wtedy numer zlecenia na podstawie którego będzie możliwa realizacja.

Lekarz rodzinny nie chce mi wystawić zlecenia na akcesoria, czy inny lekarz może to zrobić?

Tak, można poprosić innego uprawnionego lekarza/pielęgniarkę o wystawienie zlecenia w kodzie P.141 na akcesoria. Nie ma wymogu ze strony Ministerstwa Zdrowia/NFZ żeby oba zlecenia w różnych kodach (P.099/P.141) były wystawiane przez tą samą osobę. Zlecenie może wystawić każdy lekarz/pielęgniarka wymienieni w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (DZ.U. z 2022, poz. 2319). 

Na ile miesięcy lekarz może wystawić nowe zlecenie na sprzęt stomijny?

Zlecenie w kodach P.099 i P.141 można wystawić maksymalnie na 12 miesięcy. Natomiast zlecenia jednorazowe w kodzie P.099A oraz P.141A (dla nowo wyłonionej stomii, nowo utworzonych przetok) na 1 miesiąc.

Czy mogę poprosić w styczniu lekarza o zlecenie na akcesoria, jeśli w grudniu realizowałam zlecenie na 3 miesiące?

Tak, jest to nowy kod zaopatrzenia P.141 zatem można wystawić zlecenie od stycznia.

Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Co powinien lekarz wpisać zamiast jedynki w pozycji ryczałt?

W przypadku pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności osoba wystawiająca zlecenie może wpisać wielokrotność 1 (do jednego miejsca po przecinku). Np. 1,5; 2; 3; 4; 5. Limit finansowania zostanie odpowiednio przemnożony przez tą krotność ryczałtu.

Czy dzieci również dopłacają do sprzętu?

Tak dopłata 20% do akcesoriów również dotyczy dzieci. Sprzęt podstawowy jakim są worki i płytki, zbiorniki na mocz (w urostomii) pozostaje bezpłatny w ramach określonych limitów finansowych.

Czy pierwsze zlecenie po wyłonieniu stomii na podwójny limit może wystawić lekarz pierwszego kontaktu w przychodni?

Tak. Zlecenie jednorazowe na podwójny limit finansowania w kodach P.099A i P.141A dla pacjentów z nowo wyłonioną stomią może wystawić każdy lekarz/pielęgniarka wymienieni w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (DZ.U. z 2022, poz. 2319). 

Czy muszę dopłacać do akcesoriów jeśli mam uprawnienie 47ZN o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Tak dopłata 20% do akcesoriów dotyczy również osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Sprzęt podstawowy jakim są worki i płytki, zbiorniki na mocz (w urostomii) pozostaje bezpłatny w ramach określonych limitów finansowych.

Czy x krotność dotyczy sprzętu jak i akcesoriów?

Zwiększenie krotności na zleceniu dotyczy zarówno sprzętu podstawowego (worki/płytki) jak i akcesoriów. Osoby z uprawnieniem dodatkowym 47ZN, 47ZND, 47DN mają prawo do zwiększenia krotności limitu finansowania.

Czyli jeśli wystawię zlecenia jednorazowe na podwójny limit finansowania na worki i akcesoria w przypadku wypisu pacjenta ze szpitala na pierwszy miesiąc mogę od razu na tym samym wniosku wpisać również drugi kod na kolejne np. 12 miesięcy?

Podczas wystawiania zleceń w dniu wypisu ze szpitala można od razu wystawić zlecenia na 12 miesięcy, ale od kolejnego miesiąca. Przykład: pacjent jest wypisywany do domu w styczniu. Podczas wypisu lekarz wystawia pierwsze zlecenie jednorazowe w kodach P.099A i P.141A na miesiąc styczeń. W tym samym czasie możliwe jest wystawienie kolejnych zleceń w kodach P.099 i P.141 na okres 12 miesięcy, ale wskazując miesiąc kolejny, czyli luty, jako miesiąc początkowy zaopatrzenia.

Jak wystawić zlecenie na obustronną urostomię?

Jeśli pacjent ma 2 lub więcej tych samych przetok stomijnych, to potrzebne jest 1 zlecenie na worki/płytki (P.099) oraz 1 zlecenie na akcesoria (P.141), i na obu zleceniach należy wpisać liczbę przetok np. 2. Wtedy limit finansowania zostanie odpowiednio przemnożony przez liczbę przetok. 

Czy gaziki i chusteczki do skóry wokół stomii mieszczą się w grupie refundowanych akcesoriów?

Tak, w ramach kodu P.141 można wydać m.in. produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii.

Mam uprawnienie dodatkowe 47ZN (znaczny stopień niepełnosprawności). Czy przysługuje mi zwiększony limit na zleceniu P.141 na akcesoria?

Tak, Osoby z uprawnieniem dodatkowym 47ZN, 47ZND, 47DN mają prawo do zwiększenia krotności limitu finansowania. Osoba wystawiająca zlecenie może wpisać wielokrotność 1 ryczałtu (do jednego miejsca po przecinku). Np. 1,5; 2; 3; 4; 5. Limit finansowania zostanie odpowiednio przemnożony przez tą krotność ryczałtu.

Czy Honorowy Dawca Krwi, też ma dodatkowe uprawnienia, czy też zniżki jak w przypadku leków?

Nie.

Czy od nowego roku 2023 potrzebne są nowe zlecenia czy można zrealizować te dotychczasowe?

Zlecenia wystawione w 2022 r. i ważne w 2023 r. na kod P.099 można zrealizować tylko na worki/płytki w nowych limitach finansowania. Na akcesoria potrzebne jest oddzielne zlecenie w kodzie P.141.

Na ile maksymalnie miesięcy lekarz może wypisać zlecenie P.141?

Na 12 miesięcy (lub krócej). Natomiast jednorazowe zlecenie w kodzie P.141A dla pacjentów z nowo wyłonioną stomią lub nowo utworzonymi przetokami można wystawić na 1 miesiąc.

Czy można zamienić worki na akcesoria podczas realizacji zlecenia w kodzie P.099?

Nie. Worki stomijne są refundowane w kodzie P.099, natomiast akcesoria stomijne są refundowane w kodzie P.141, zatem potrzebne są oddzielne zlecenia aby otrzymać zaopatrzenie.

Czy trzeba wykorzystać cały limit na płytki i na akcesoria?

Nie. Natomiast niewykorzystany na dany miesiąc limit przepada.

Zlecenie było wystawione na starych zasadach z uprawnieniem dodatkowym 47ZN (na 180 szt.) w grudniu na styczeń i luty, czy można je zrealizować na początku tego roku? Czy musi być wystawione nowe zlecenie według nowych zasad?

Można zrealizować takie zlecenie. Zlecenia wystawione w 2022 r. i ważne w 2023 r. na kod P.099 można zrealizować tylko na worki/płytki w nowych limitach finansowania. Na akcesoria potrzebne jest oddzielne zlecenie w kodzie P.141.

Mam zlecenie ważne do listopada 2023 r. Według których zasad finansowania przysługuje mi limit? Stary na kolostomie 300 zł czy nowy 450 zł?

Realizacja wszystkich zleceń od stycznia 2023 odbywa się według nowych limitów finansowania, w przypadku kolostomii będzie to limit 450zł.

Komu przysługują bezpłatne akcesoria stomijne?

Pacjenci z uprawnieniami szczególnymi jak np. osoby represjonowane (47OR), inwalidzi wojenni (47IB), inwalidzi wojskowi 47(IW) i inni są uprawnieni do bezpłatnych wyrobów medycznych w kodzie P.141 lub P.141A, w ramach limitu finansowania zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy i art. 47 ust. 2a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.