Najczęstsze pytania o refundację

Najczęstsze pytania o refundację

Kto może wystawić zlecenie na sprzęt stomijny?

Zlecenie na sprzęt stomijny może wystawić lekarz POZ, pediatra, felczer, chirurg, onkolog, urolog (w przypadku urostomii), gastroenterolog (dotyczy kolostomii i ileostomii) lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej, ginekolog onkologiczny (w przypadku kolostomii, ileostomii, urostomii), otolaryngolog (dotyczy przetoki ślinowej), a także uprawniona pielęgniarka i położna.

Czy lekarz rodzinny może odmówić wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny?

Jeżeli pacjentowi przysługuje zaopatrzenie na sprzęt stomijny lekarz rodzinny nie może odmówić wystawienia zlecenia.

Czy na jednym druku zlecenia, może być wpisane zapatrzenie na dwie różne stomie lub na uro i worki do zbiórki moczu?

Nie. Na jednym druku zlecenia może być wypisane zaopatrzenie tylko na jeden rodzaj stomii. Na każde kolejne zaopatrzenie (inny kod wyrobu medycznego) musi zostać wystawiony nowy wniosek.

Czy potrzebne jest upoważnienie osoby odbierającej sprzęt stomijny w imieniu pacjenta na  zaopatrzenie w sklepie medycznym?

Nie, upoważnienie nie jest potrzebne. Osoba odbierająca sprzęt stomijny potwierdza odbiór wpisując na zleceniu swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Ile sprzętu otrzyma w limicie? Ile mi się należy? Ile dostane worków i płytek?

Sprzęt stomijny wydawany jest w ramach miesięcznych limitów kwotowych, które wynoszą odpowiednio dla; kolostomii - 300 zł miesięcznie, ileostomii - 400 zł miesięcznie, urostomii – 480 zł miesięcznie, przetoki ślinowej – 400 zł miesięcznie. Ilość wydanego sprzętu zależy od ceny produktów.

Czy w ramach limitu, mogę odebrać również akcesoria i środki pielęgnacyjne do stomii?

Tak, w ramach przysługującego limitu można odebrać inny sprzęt stomijny; zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii.

W jaki sposób jest wystawiane zlecenie na sprzęt stomijny i czy muszę je potwierdzać w NFZ?

Osoba wystawiająca zlecenie powinna je wystawić poprzez system eZWM (system elektroniczny NFZ do potwierdzania prawa do świadczeń). Zlecenie potwierdzone pozytywnie w systemie powinno mieć nadany unikalny numer oraz kod kreskowy. Wtedy nie trzeba już potwierdzać zlecenia w placówce NFZ. Natomiast jeśli z jakiś powodów, lekarz/pielęgniarka nie mogą połączyć się z systemem eZWM, to zlecenie mogą wystawić odręcznie (bez numeru i kodu kreskowego) i wtedy taki wniosek należy potwierdzić w dowolnej placówce NFZ. Można przesłać skan zlecenia na adres mailowy NFZ. Pracownik NFZ poda numer zlecenia. Z potwierdzonym zleceniem należy udać się do sklepu medycznego.

Na ile miesięcy może zostać wystawione zlecenie na sprzęt stomijny?

Zlecenie może zostać wystawione maksymalnie na 12 miesięcy.

Czy można odebrać zaopatrzenie tylko na jeden m-c ze zlecenia wystawionego na rok, a potem odebrać resztę?

Tak, można odebrać zaopatrzenie tylko na 1 miesiąc. Maksymalnie jednorazowo można odebrać zaopatrzenie na 6 miesięcy. To pacjent decyduje, na ile miesięcy chce odebrać sprzęt. Po odbiór kolejnego miesiąca (lub miesięcy) pozostałych na zleceniu do realizacji należy się zgłosić do sklepu, w którym rozpoczęto realizację zlecenia.

Czy można odebrać sprzęt w innym sklepie, niż ten, w którym zostało złożone zlecenie?

Zlecenie o danym numerze należy zrealizować do końca jego ważności w sklepie, w którym rozpoczęto jego realizację. Natomiast w sytuacji kiedy z jakichś powodów pacjent chce zmienić miejsce odbioru sprzętu, to należy poprosić lekarza/pielęgniarkę wystawiającego zlecenie, aby anulowali pozostałe nieodebrane ze zlecenia miesiące, a następnie poprosić o wystawienie nowego zlecenia z nowym numerem. Anulacji niewykorzystanych ze zlecenia miesięcy może także dokonać NFZ. Prośbę o anulowanie można wysłać drogą mailową do NFZ. Zlecenie z nowym numerem należy złożyć w sklepie, w którym chcemy odebrać sprzęt.

Czy potrzebne jest papierowe zlecenie, czy wystarczy podać numer zlecenia w sklepie?

W okresie pandemii Covid -19, jeśli otrzymaliśmy numer zlecenia w ramach teleporady, to wystarczy podać ten numer w sklepie medycznym wraz z PESELEM pacjenta. Natomiast jeśli zlecenie zostało uzyskane podczas wizyty u lekarza, to należy je złożyć w sklepie w formie papierowej (na zleceniu musi być podpis osoby wystawiającej).

Czy zaopatrzenie muszę odebrać w sklepie, czy jest możliwość wysyłki?

Sprzęt stomijny można otrzymać drogą wysyłkową. Osoba odbierająca paczkę musi jedynie potwierdzić odbiór swoim imieniem i nazwiskiem oraz wpisaniem swojego numeru PESEL (nie wpisujemy danych pacjenta, jeśli paczkę odbiera ktoś inny). Jest to wymóg NFZ. Przepisy RODO nie mają w takim przypadku znaczenia. Realizacja zlecenia drogą wysyłkową jest świadczeniem usług zdrowotnych finansowanych przez NFZ, zatem potwierdzenie odbioru danymi odbiorcy (imię, nazwisko, PESEL) jest konieczne.

Mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, co muszę zrobić, żeby odebrać więcej sprzętu stomijnego?

Na zleceniu osoba wystawiająca musi wpisać kod uprawnień dodatkowych 47ZN oraz wskazać większą liczbę sztuk. Aby otrzymać podwójny limit finansowania na sprzęt stomijny, to na zleceniu powinna być wpisana liczba sztuk 180. Może być też większa liczba. To lekarz decyduje o zapotrzebowaniu. Na podstawie wpisanej na zleceniu liczby sztuk wyliczany jest limit finansowania. Uprawnienie dodatkowe 47ZN, a co za tym idzie, większy limit przysługuje również posiadaczom dokumentu równorzędnego z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wykaz dokumentów równorzędnych:

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:

1. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:

a) powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

b) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2. za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;

b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

c) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

d) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;

e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby

3. wyroki sądowe

Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:

- orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

- decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych

stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych

Uwaga! W przypadku uzyskania wyroku sądowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nieobjętej rozstrzygnięciem sadu zawartym w wyroku.

Ważne! W przypadku braku wewnętrznej spójności wyroku sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i orzeczenia zespołu wojewódzkiego w części niezaskarżonej zespoły wojewódzkie nie są uprawnione zarówno do zmiany orzeczenia w części niezaskarżonej, jak też zmiany wyroku sądu celem zapewnienia wewnętrznej spójności takiego rozstrzygnięcia. Zespoły wojewódzkie są związane rozstrzygnięciem zawartym w wyroku sądu.

4. legitymacje

Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu.

Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.

Jeżeli osoby chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać się legitymacją osoby niepełnosprawnej, niepozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności, należy prosić o okazanie dokumentu źródłowego tj. orzeczenia.

Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.