Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem platformy internetowej funkcjonującej na stronie www.stomia.pl (dalej: Serwis lub Platforma), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Convatec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 1 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: +48 22 579 66 50. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: odo@convatec.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
  • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
  • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części tego dokumentu oraz na stronie Polityka Prywatności Convatec i RODO.

2. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
 • niezalogowanych użytkowników Serwisu korzystających z usług i funkcjonalności,
  z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, dostęp do informacji i treści niewymagających założenia konta),
 • zalogowanych użytkowników, którzy posiadają indywidualne konto w Serwisie.
 1. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 2. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 3. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.
 4. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku
  w sprawie:
  • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
   w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – na zasadach określonych w RODO.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

3. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Państwa dane osobowe Administrator może przetwarzać w szczególności:

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: „uśude”), w tym utworzenia i prowadzenia indywidualnego konta klienta niezbędnego do korzystania z usług dostępnych dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Platformy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
 2. W celu realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO) – „wykonanie umowy” oraz „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”.
 3. W celu komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS, wiadomości MMS), w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów uśude.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych (w tym informacji o stanie zdrowia) użytkowników korzystających z usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy dostępne są na stronie https://www.convatec.pl/o-nas/rodo/.

4. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Platformy i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności serwisu internetowego www.stomia.pl.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron spółek z grupy Convatec, współpracujących z Administratorem partnerów, usługodawców
  i innych podmiotów zewnętrznych (np. Google LLC). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, w szczególności w przypadku:
  • rozwoju technologii,
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  • rozwoju Serwisu(np. wdrożenia dodatkowych funkcjonalności i usług).
 4. O zmianach w treści niniejszego dokumentu Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie Serwisu.
 5. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

1. INFORMACJE OGÓLNE

2. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

3. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

4. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Convatec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 1 (dalej: Administrator), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w serwisie funkcjonującym pod adresem www.stomia.pl (dalej: Serwis lub Platforma) plików cookies i innych podobnych technologii internetowych (takich jak Web Storage).
 2. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji urządzenia, jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
 4. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:
  • dostosowanie zawartości stron internetowych Platformy do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • monitoring jakości ruchu w celu weryfikacji zgodności stosowania analitycznych plików cookies z obowiązującymi przepisami prawa.

2. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

 • nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany,
 • wygenerowany unikatowy numer,
 • czas przechowywania pliku.

2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:

Ze względu na źródło pochodzenia:

 • first-party cookies - pochodzące z Serwisu; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę Administratora,
 • third-party cookies - umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator (np. Google LLC, Episerver AB).

Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:

 • pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę Serwisu i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki,
 • pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą Serwis.

3. Pliki firm zewnętrznych (np. spółek z grupy Convatec, usługodawców) umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:

 • do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk (np. za pomocą narzędzia Google Analytics, narzędzi Optimizely), które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu,
 • w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług i technologii podmiotów zewnętrznych.

4. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii umożliwiających przechowywanie danych:

 • IndexedDB - dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych - domen lub subdomen,
  z których zostały zapisane,
 • Session Storage - magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki,
 • Local Storage - magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.

3. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 1. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne. W Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych spółek z grupy Convatec, partnerów, usługodawców
  i innych podmiotów zewnętrznych. Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych.
 2. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, użytkownik zapoznał się z polityką cookies wskazanych podmiotów zewnętrznych.

4. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik Platformy może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie (w szczególności plików analitycznych). Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu (np. w sytuacji wyłączenia obsługi plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Platformy, zapisania ustawień dotyczących preferencji użytkownika lub zapisania danych logowania).
 2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystanie określonych plików cookies (np. do celów analitycznych) poprzez zmianę ustawień, co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.
 3. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
 1. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na Platformie (lub w innych serwisach prowadzonych przez Administratora) nie chcą, aby pliki cookies oraz inne technologie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.