BEZPŁATNA LINIA INFORMACYJNA:800 120 093Numer dyżurny pon.-pt. 17-22, sob.-niedz. 10-15
608 555 536
A A

Przed zabiegiem Zasady zaopatrzenia stomijnego

Aktualne zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny

Refundacja sprzętu stomijnego jest regulowana przez właściwe przepisy:
a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 r. (wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie) – Dz.U. 2013 poz. 1565
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 r. (wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzór zlecenia naprawy) – Dz.U. 2013 poz. 1678
c) Zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 24 grudnia 2013 r. (określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne).

Sprzęt stomijny jest refundowany w 100 % w ramach limitów wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. Kwoty limitów wynoszą:

 • kolestomia – 300 zł/m-c
 • ileostomia – 400 zł/m-c
 • urostomia – 480 zł/m-c

Sprzęt stomijny pacjent otrzymuje bezpłatnie, przedstawiając ZLECENIE wystawione przez lekarza oraz Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (CZĘŚĆ B do ZLECENIA), którą wydaje właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

OTRZYMANIE SPRZĘTU STOMIJNEGO - ETAPY DZIAŁAŃ

ETAP 1 – Wydanie przez lekarza ZLECENIA na sprzęt stomijny

Zlecenie może wydać:

 • lekarz POZ,
 • chirurg,
 • urolog (w przypadku urostomii),
 • onkolog,
 • lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej,
 • felczer.

Po operacji wyłonienia stomii pacjent otrzymuje pierwszy wniosek w dniu wypisu ze szpitala. Kontynuować zlecenie może pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego.

UWAGA! Zlecenie jest wystawiane jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 m-ce. Istotne jest, iż wyroby medyczne pacjent może otrzymać jedynie na miesiące, które jeszcze nie upłynęły, a więc jeżeli pacjent w styczniu 2015 otrzymał zlecenie na m-ce styczeń, luty, marzec, w styczniu zrealizuje je na trzy kolejne miesiące, w lutym jedynie na dwa, a w marcu już tylko na jeden. Ważność zlecenia nie może zostać przedłużona ani przez lekarza, ani przez urzędnika Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie terminów.

Bardzo ważne jest poprawne wypełnienie zlecenia!

WAŻNE: ZLECENIE MUSI ZAWIERAĆ
 • dane osobowe pacjenta,
 • pieczątkę jednostki wystawiającej,
 • numer Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego (Nr ewidencyjny zlecenia),
 • numer schorzenia wg klasyfikacji ICD-10,
 • kod wyrobu medycznego (na podstawie wykazu wyrobów medycznych),
 • nazwę środka: sprzęt stomijny – ileostomia/kolostomia/urostomia,
 • w dodatkowych informacjach: rodzaj i rozmiar sprzętu,
 • czas, na jaki zostało wystawione (maksymalnie 3 miesiące kalendarzowe),
 • datę wystawienia,
 • pieczątkę i podpis lekarza.

ETAP 2 – Potwierdzenie zlecenia w Oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania

PIERWSZE zlecenie należy potwierdzić w Oddziale Wojewódzkim NFZ w punkcie ewidencyjnym. NFZ oprócz potwierdzenia zlecenia (części A) wydaje pacjentowi Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (część B zlecenia) - ważną najczęściej przez rok.

Aby potwierdzenie przebiegało bez komplikacji, należy przygotować wszelkie dokumenty konieczne do weryfikacji danych – dowodu tożsamości i dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

Kolejne zlecenia są realizowane na podstawie Karty i nie wymagają potwierdzenia w NFZ.

Uwaga! Każde zlecenie i jego realizacja muszą być w karcie odnotowane – wypełnione muszą być rubryki:

 • data wystawienia zlecenia,
 • kod i nazwa środka pomocniczego,
 • liczba sztuk,
 • okres użytkowania,
 • pieczątka i podpis lekarza wystawiającego zlecenie,
 • data realizacji, pieczątka i podpis świadczeniodawcy realizującego zlecenie.

Po upływie 12 miesięcy pacjent musi wyrobić nową Kartę. W tym celu trzeba ponownie udać się ze zleceniem do właściwego oddziału NFZ z dowodem tożsamości. Pacjenta może wyręczyć pełnomocnik, który okaże pisemne upoważnienie wystawione przez osobę, na którą wystawiono wniosek oraz dokument tożsamości.

UWAGA!
Zlecenie należy potwierdzić w Oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeżeli jednak stan zdrowia pacjenta wymaga pilnego zaopatrzenia w sprzęt stomijny, można zwrócić się do najbliższego w danym momencie Oddziału o pośredniczenie w potwierdzeniu Zlecenia i wystawieniu Karty.

 

ETAP 3 – Realizacja zlecenia na sprzęt stomijny

Gdy pacjent otrzyma zlecenie na sprzęt stomijny, zarejestruje je i otrzyma Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego, może już zgłosić się do sklepu medycznego, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę na refundację zaopatrzenia stomijnego. Aby mieć pewność właściwego wyboru, można sprawdzić sklep, kontaktując się z NFZ lub Działem Pomocy ConvaTec.

Jeżeli stan zdrowia lub miejsce zamieszkania utrudniają pacjentowi bezpośrednie zaopatrzenie w wybranym sklepie, może on skorzystać z metody wysyłkowej. W takim przypadku należy przesłać potwierdzone Zlecenie oraz Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego przesłać listem poleconym na adres:

ConvaTec Polska Sp. z o.o.
(Dział Pomocy ConvaTec)
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

W przesyłce zwrotnej pacjent otrzyma sprzęt oraz Kartę z odnotowaniem realizacji zlecenia.
W razie pytań i wątpliwości chory może skorzystać z infolinii dla pacjentów stomijnych: 800 120 093.

UWAGA! Pacjent musi zachować zrealizowaną Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego, aby przedstawić ją w Oddziale NFZ, w którym zarejestrowano Zlecenie i wystawiono Kartę. Tylko pod tym warunkiem pacjent może wystąpić o nową Kartę.

Co to jest stomia?

Stomia z grec. usta (brzuszny odbyt lub przetoka) - chirurgicznie wytworzone połączenie jelita grubego lub cienkiego z powierzchnią brzucha. Najczęściej jest następstwem częściowej lub całkowitej resekcji jelit.
Urszula Sobczak, pielęgniarka stomijna

Urszula Sobczak, pielęgniarka stomijna

Życie ze stomią jest możliwe. Najważniejsza jest nauka prawidłowej pielęgnacji stomii. Reszta przyjdzie z czasem.